Quality Assurance


9 Steps to Translation Quality

To deliver the best quality translations, Beata follows a clearly defined Quality Assurance Process (QA) that she has developed throughout the years. She applies this process to every single translation project that she undertakes.

1. Most importantly, she only accepts jobs which are within her areas of knowledge/ specialisation and translate mainly into her native language.

2. Before commencing a project she consults the customer about: his needs, intended use and purpose, audience and style of the translation; whether there are any ambiguous or implicit messages that need to be rendered adequately in the target text. It is crucial to arrange a close co-operation with the customer throughout the whole process in order to clarify any issues that arise during the translation (e.g. missing text, inconsistencies, typos, terminology issues, etc.). Beata always asks whether the customer owns any glossaries, term bases or other sources of information that are required to ensure the consistent use of terminology and that the customer’s preferences are fulfilled.

3. She pre-reads or skims through the source text (for larger projects) to get acquainted with the subject matter, style, choice of vocabulary and any linguistic devices (literary translation).

4. Beata carries out the terminology research and gets acquainted with a particular subject area in both the source and the target languages.

5. She translates using a CAT tool (Computer-Assisted Translation) called SDL Trados, which assists her throughout the project to guarantee the highest accuracy and consistency of the translation while facilitating a smooth translation process. It also enables her to develop project-specific glossaries for future referencing. She translates the original text using all of her knowledge, experience, skills, and available resources.

6. After the first translation Beata edits it for terminology and researches the terms that raise doubts. If necessary, she contacts the customer for clarification.

7. Beata proofreads the translation for accuracy (meaning, terminology), style (register, choice of vocabulary), grammar (spelling, syntax, grammar errors, typos), formatting (layout, fonts), completeness (against the source text).

8. She then applies elements of localisation (e.g. date and time formats, currencies, numerals, capitalisation, proper names and titles, telephone numbers and addresses, weights and measures, formatting of numbers, differences in symbols, punctuation rules).

9. Finally, Beata reviews the translation for transparency, that is whether it reads naturally in the target language. The transparent translation is idiomatic and appears to a native speaker of the target language to have originally been written in that language. While translating into English, an additional proofreading by a native speaker is available upon request.


Whatever your needs, Beata’s expertise, her extensive knowledge together with the above Quality Assurance Process that she applies to each assignment are guarantees of your complete satisfaction. Another reason why you should use River Translation’s professional services is competitive translation rates.

 

River Translation will exceed your needs, but not your budget! For more details on pricing, please go to PRICES.


As a professional translator, I am bound by the following Terms of Service of which Confidentiality is the most fundamental one. For your peace of mind, every project that I undertake is accompanied by a confidentiality statement.

 

Request a FREE QUOTATION to find out how much your translation is going to cost. The PRICE is INCLUSIVE of: customer consultation, terminology research, editing, proofreading, reviewing and elements of localisation.

 

Choose River Translation and you will pay less than if you used a translation agency, plus you will get personal service coupled with an excellent quality translation. 100% Satisfaction Guaranteed!


9 Kroków do Tłumaczeń o Najwyższej Jakości

W celu dostarczenia tłumaczeń o jak najwyższej jakości, do każdego zlecenia Beata stosuje Proces Kontroli Jakości, który wypracowała w ciągu ostatnich kilku lat:

1. Po pierwsze, Beata podejmuje się jedynie tłumaczeń w swoich dziedzinach specjalizacji.

2. Przed rozpoczęciem tłumaczenia, Beata przeprowadza konsultację z Klientem odnośnie: jego potrzeb i wymagań, celu przeznaczenia tłumaczenia, stylu oraz grupy docelowej oraz jakichkolwiek dwuznacznych lub ukrytych przesłań, które powinny być odzwierciedlone w tłumaczeniu. Bliska współpraca z klientem podczas każdego etapu jest niezbędna, zwłaszcza gdy podczas tłumaczenia pojawią się nieścisłości bądź wątpliwości (takie jak: brakujący fragment tekstu, błędy językowe lub merytoryczne w oryginale, problem z terminologią).

3. Beata dokonuje przeglądu całego materiału, aby zapoznać się z jego tematyką, stylem, doborem słownictwa oraz ewentualnymi środkami językowymi (głównie przy tłumaczeniu dzieł literatury pięknej).

4. Następnie przeprowadzane jest badanie terminologii zawartej w tekście źródłowym w obu językach, czego wynikiem jest utworzenie dwujęzycznego zasobu pojęć i odpowiadających im definicji. Ostatecznie utworzona zostaje dwujęzyczna baza  danych specyficzna dla danego projektu.

5. Tłumaczenie przeprowadzane jest przy użyciu oprogramowania wspomagającego tłumaczenie SDL Trados, które zapewnia najwyższą dokładność oraz spójność tłumaczenia, ułatwiając tym samym cały proces tłumaczenia. Oprogramowanie to umożliwia również tworzenie osobnych glosariuszy dla każdego projektu.

6. Po zakończeniu tłumaczenia, Beata edytuje tekst w celu upewnienia się, czy użyta została odpowiednia terminologia. W przypadku wątpliwości, tłumacz kontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia niejasności.

7. Beata dokonuje korekty gramatycznej i stylistycznej, formatuje czcionki i style oraz dostosowuje układ graficzny do tego odpowiadającego oryginałowi. W tym samym czasie sprawdzana jest kompletność tłumaczenia – czy nie zostały pominięte żadne fragmenty testu.

8. Następnie stosowane są elementy lokalizacji (np. format daty i czasu, dostosowywanie walut, numerowanie, użycie wielkich liter, tytuły i nazwy własne, numery telefonów i adresy, wagi i miary, symbole, interpunkcja i inne).

9. Ostatni etap, redagowanie tłumaczenia pod względem płynności ma za zadanie sprawdzić, czy tłumaczenie brzmi naturalnie w języku docelowym. Płynne tłumaczenie to takie, które dla czytelnika wydaje się być pierwotnie napisane w jego ojczystym języku (czyli języku docelowym). Podczas tłumaczenia na język angielski istnieje możliwość zamówienia dodatkowej redakcji tekstu przez rodowitego Brytyjczyka.


Beata kładzie nacisk na najwyższą jakość wykonywanych usług połączoną z pełną satysfakcją klienta, których gwarancją jest Proces Kontroli Jakości stosowany podczas każdego tłumaczenia. Dodatkowym atutem River Translation są niskie ceny, a dzieje się tak dzięki temu, że zlecacie Państwo tłumaczenie bezpośrednio do tłumacza, z pominięciem agencji czy biur tłumaczeń, które pobierają dość wysoką prowizję za swoje pośrednictwo.

River Translation przekroczy Państwa oczekiwania, bez przekraczania budżetu! Aby poznać szczegóły wyceny tłumaczeń, zapraszam do działu CENNIK.


Jako zawodowy tłumacz języka angielskiego zobowiązana jestem do przestrzegania następujących Warunków Współpracy, spośród których poufność informacji jest fundamentem każdej współpracy. Dla Państwa spokoju, przed każdym projektem tłumaczenia Beata podpisuje klauzulę o poufności.

Jeżeli pragną Państwo poznać dokładną cenę tłumaczenia, proszę przesłać plik do DARMOWEJ WYCENY. CENA każdego tłumaczenia OBEJMUJE: konsultacje z klientem, badanie terminologii, edycję, korektę, redakcję tekstu oraz elementy lokalizacji.

Wybierając River Translation wybierają Państwo niższe ceny, wyższą jakość wraz z indywidualną obsługą klienta. Satysfakcja gwarantowana!

Advertisement